Impresszum

VIP Üzleti és Incentiv Utazások Irodája Kft.

Tel:   (36 1) 3 382 372, (36 1) 2 663 002
Cím:  Ece City Center 1051 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 12.
 
Irodánk nyitvatartása:
Hétfőtől-péntekig - 09:00-17:00
 
MKEH engedélyszám: R-0053/1992
Bankszámla:
10402166-50526668-71871006

Kérjen
személyre
szabott
ajánlatot
kollégáinktól!

Felelősségi nyilatkozat az "Egyéni utazások" oldalunkon található információkról

1. A VERY IMPORTANT PERSON Üzleti és Incentív Utazások Irodája Kft. (továbbiakban VIP) honlapján (www.viptravel.hu) az "Egyéni utazások" oldalon automatikus adatexport segítségével jelentet meg többezer utazást. Ezeket a programok tulajdonosai, szervezői által kiadott formában és tartalommal jelentetjük meg, változatlanul.

2. A VERY IMPORTANT PERSON Üzleti és Incentív Utazások Irodája Kft. (továbbiakban VIP) honlapján (www.viptravel.hu) az "Egyéni utazások" oldalon megjelenő információkat az iroda a legnagyobb figyelemmel kíséri, ennek ellenére előfordulhat, hogy hibás információk jelennek meg. Ezekért a honlapon megjelenő adatokért irodánk semmilyen felelősséget nem vállal.

3. Amennyiben az "Ajánlatot kérek" gombra kattint, lekérése alapján kollégáink készítik el ajánlatát, amelyben már a foglalás végleges részletei lesznek megtalálhatók.

4. Ön, mint az oldal felhasználója, az ajánlatkérésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a fentieket.Adatkezelési nyilatkozat

 

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a VIP általi adatkezelés megkezdése előtt Ön (mint a VIP Ügyfele, leendő ügyfele, más érintett) tájékozódhasson róla, hogy VIP az Ön adatait miért és mire használja, valamint, hogy Önt milyen jogok illetik meg, és azokat hogyan gyakorolhatja.

Amennyiben Ön valamely online feliratkozó formanyomtatványunk elfogadása kapcsán jutott ezen oldalra, úgy amennyiben kizárólag VIP reklám- és marketing tevékenységével összefüggő adatkezelési tevékenységének részletei érdeklik, úgy kérjük a jelen Tájékoztató 11. fejezetének reklám- és marketing tevékenységét bemutató részét tanulmányozza, vagy kattintson ide a teljes dokumentum eléréséhez.

 

A Tájékoztató tartalma

 

 • Alapelvek
 • Jogalapok
 • Adatkezelési célok
 • A kezelt adatok köre
 • Adatok forrása, felvétele és tárolása
 • Az adatok felhasználása és feldolgozása
 • Adattovábbítás és hatósági adatszolgáltatás
 • Az érintettek jogai
 • Az egyéb érintett természetes személyekre vonatkozó különös rendelkezések
 • A nem természetes személy ügyfelekhez kapcsolódó adatkezelésekre vonatkozó eltérő szabályok
 • Egyes sajátos célú adatkezelésre vonatkozó rendelkezések
 • A Tájékoztatóban használt legfontosabb fogalmak
 • A VIP tevékenységére irányadó legfontosabb jogszabályok
 • melléklet: A VIP csoporttagjai
 • mellékelt: A megőrzési idők összefoglaló táblázata


Ha az összefoglaló szakaszok elolvasása után további részletekre kíváncsi az adott témával kapcsolatban, kérjük, kattintson erre a linkekre, amely átfogóan tartalmazza a teljes adatvédelmi szabályzatunkat: "Bővebb tájékoztatásért, kérjük, kattintson ide."

Jelen Tájékoztató határozza meg a VIP adatkezelési tevékenységére vonatkozó legfontosabb szabályokat az Ügyfelek és egyéb érintettek személyes adatainak kezelése kapcsán. A VIP Általános Üzleti Feltételeiben, illetve az egyes termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételek, valamint az egyedi szerződések és a hozzájuk kapcsolódó nyilatkozatok főszabályként csak visszautalnak a jelen Tájékoztatóban foglaltakra, illetve, ha az az adott VIPes termék vagy szolgáltatás sajátosságai miatt szükséges, esetileg eltérhetnek azoktól.

A VIP bármikor jogosult a jelen Tájékoztató tartalmát külön értesítés nélkül egyoldalúan megváltoztatni. A hatályos, valamint a módosított Tájékoztatók a VIP honlapján elérhetők.


1. VIP adatkezelésének alapelvei

 

A VIP a személyes adatok kezelése során mindenkor szem előtt tartja az adatkezelés alapelveit, ezek a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, alapértelmezett és beépített adatvédelem és az elszámoltathatóság elve. Ezen elvek a konkrét, kézzel fogható jogszabályi előírások felett és mellett érvényesülnek, úgy kell értelmezni tehát az írott jogot, hogy az ezen elvekkel összhangban legyen és amennyiben nincs konkrét jogszabályi előírás, ezek alkalmasak a hézagok kitöltésére és önmagunkban is érvényesülnek.

 

2. Az adatkezelés jogalapjai

 

A VIP személyes adatokat csak a mindenkor hatályos és az általa végzett tevékenységekre irányadó jogszabályokban meghatározott felhatalmazások keretei között kezel az Ügyfeleiről, más érintettekről.
Ezen személyek adatai alapvetően négyféle okból kerülhetnek a VIP birtokába:

 • ha az az Ügyfél és a VIP közötti szerződés előkészítésével, létrehozásával, fenntartásával vagy esetleges megszűntetésével függ össze (összefoglalóan ún. szerződéses jogalap), vagy
 • ha az adatkezelést jogszabály rendeli el, vagy
 • ha az az ún. érdekmérlegelés alapján lehetséges, illetve
 • ha az az érintett hozzájárulását adta ehhez.

A VIP által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő adatkezelések általában vegyes jogalapúak, azaz egyaránt tartalmaznak szerződéses kapcsolatra jellemző, jogszabályi, valamint érdekmérlegeléses és az Ügyfél, illetve az egyéb érintettek hozzájárulásán alapuló adatkezelési felhatalmazásokat.
A VIP törekszik rá, hogy az Ügyfél és a VIP közötti szerződés és a hozzá kapcsolódó dokumentumok, illetve a jelen Tájékoztató tartalmazzanak minden olyan lényeges információt, amely alapján az érintett megfelelő döntést képes hozni, hogy VIPra bízza-e adatai kezelését.


3. Az adatkezelés céljai

 

A VIP adatkezelés elsődleges célja az Ügyféllel kötött vagy az érintettel megkötendő szerződés alapján a VIP által nyújtott Turisztikai-, vagy kiegészítő szolgáltatás, illetőleg a VIP csoporttag tevékenységével kapcsolatos egyéb szolgáltatás teljesítése, továbbá – amennyiben ezek relevánsak – a VIP tevékenységére irányadó jogszabályi rendelkezések alapján, az ezen jogszabályon alapuló adatkezelések teljesítése.
A VIP kizárólag az általa folytatott tevékenységre irányadó szerződésekben és a tevékenységére irányadó jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, az ott meghatározott célokra használja fel a felvett, illetve átadott, illetőleg bármilyen módon a VIP rendelkezésére bocsátott vagy tudomására hozott – ideértve az érintettnek a VIP-hoz benyújtott dokumentumokon, szerződéseken, igazolásokon, nyomtatványokon feltüntetett, továbbá különösen más adatkezelőtől átvett vagy bármely egyéb formában a VIP számára hozzáférhetővé tett – adatokat.

4. A kezelt adatok köre


Azt, hogy Ügyfelekről és egyéb érintettekről a VIP milyen adatokat kezel, az határozza meg, hogy:

 • az érintett milyen kapcsolatban áll a VIP-val (lásd erről az Ügyfél, közreműködő, egyéb érintett és leendő ügyfelek fogalmának meghatározását),
 • illetve, hogy mint Ügyfél, milyen Turisztikai és kiegészítő Turisztikai szolgáltatási tevékenységre, vagy szolgáltatásokra vonatkozó szerződést kötött a VIP-val,
 • valamint, hogy mi az adatkezelés, az adatok felvételének célja.

A VIP által használt szerződések, az adott szolgáltatásra vonatkozó üzletszabályzatok, valamint a szolgáltatás igénylésére vonatkozó nyomtatványok tartalmazzák a VIP által kezelt adatkörök pontos meghatározását.


5. Az adatok forrása, felvétele és tárolása

 

Az Ügyfelekre vagy egyéb érintettekre vonatkozó adatok két módon kerülhetnek a VIP birtokába, elsődlegesen közvetlenül az Ügyfelektől, illetve érintettektől történő adatfelvétellel, másrészről más adatkezelőktől történő adatátvétel révén. VIP az adatok biztonságos tárolásáról minden esetben a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a turisztikai szektorra előírt szigorú szabályok megtartásával és a megfelelő technikai és szervezési intézkedések bevezetésével zárt rendszereiben gondoskodik.

 

6. Az adatok felhasználása és feldolgozása

 

A VIP az érintettek személyes adatait kizárólag az Ügyfelekkel vagy egyéb érintettekkel megkötött szerződésekben, valamint a tevékenységére irányadó jogszabályokban, valamint az adatfelvételkor meghatározott célból – illetve adatátvétel esetén, az ott jelzett célból – használja fel a Tájékoztatóban foglalt keretek között. A VIP jogosult a birtokában lévő adatok teljes életciklusa alatt az adatkezelési tevékenység ellátásába adatfeldolgozót bevonni.


7. Adattovábbítás és hatósági adatszolgáltatás

 

A személyes adatot a VIP akkor továbbít, ha ahhoz az Ügyfél vagy egyéb érintett hozzájárult, vagy az Ügyféllel megkötött szerződés, illetve jogszabály azt megengedi, vagy ahhoz a VIP-nak vagy az adattovábbítással érintett harmadik félnek jogos érdeke fűződik.
VIP Titoknak, vagy üzleti titoknak minősülő adatok, információk harmadik személy részére történő átadására kizárólag a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel kerülhet sor a VIP által alkalmazott titokvédelmi szabályoknak megfelelően.

 

8. Az érintettek jogai

 

A VIP kiemelt figyelmet fordít rá, hogy Ügyfelei, illetve az érintettek a VIP által nyújtott szolgáltatások, termékek igénybevétele során mindenkor tisztában legyenek az őket megillető jogokkal és kötelezettségekkel az adatvédelem terén is. Az érintetteket megillető jogok: tájékoztatáshoz való jog, hozzáférés, helyesbítés, törlés és elfeledtetéshez való jog, adatkezelés korlátozása, adathordozhatósághoz való jog, tiltakozáshoz való jog és Tiltakozás automatizált döntéshozatal ellen egyedi ügyekben (beleértve a profilalkotást).

9. Az egyéb érintett természetes személyekre vonatkozó különös rendelkezések

 

Az egyéb érintett személyek személyes adatait a VIP tipikusan az Ügyféllel megkötendő szerződések teljesítésével összefüggésben, az érintettek kifejezett, vagy vélelmezetten megadott hozzájárulása alapján kezeli. A hozzájárulások meglétét és jogszerűségét az Ügyféllel megkötendő szerződések esetén a VIP vélelmezi – azok jogszerűségéért az Ügyfél tartozik felelősséggel –, ugyanakkor a VIP fenntartja magának a jogot, hogy ezen érintetti hozzájárulások valóságtartalmát ellenőrizze és szükség esetén ezen érintetteket közvetlenül megkeresse hozzájárulásuk meglétének ellenőrzése, vagy hozzájárulásuk megszerzése érdekében.

 

10. A nem természetes személy ügyfelekhez kapcsolódó adatkezelésekre vonatkozó eltérő szabályok


A nem természetes személynek minősülő Ügyfelek adatainak kezelése során – lévén azok nem vagy nem kizárólagosan személyes adatok – a VIP a jelen szabályzatban az Ügyfelekre vonatkozóan leírtakat csak irányadónak tekinti, azokat a jelen Tájékoztatóban foglalt kivételekkel, csak a nem természetes személy Ügyfelek képviselői, meghatalmazottai és természetes személy tényleges tulajdonosai vonatkozásában érvényesíti.


11. Egyes sajátos célú adatkezelésre vonatkozó rendelkezések


Sajátos célú adatkezelést általában valamely jogszabály tesz kötelezővé a VIP számára, mely jogszabály egyúttal meghatározza a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát. Ezen adatkezelések: a Központi Hitelinformációs Rendszerrel összefüggő, a statisztikai célú, a panaszkezeléssel összefüggő, a piac- és közvélemény-kutatáshoz, illetve reklámtevékenységhez kapcsolódó, a VIP honlapjával, al-oldalaival, illetve egyéb elektronikus alkalmazásaival összefüggő, az ügyfél-azonosítással, okiratmásolással összefüggő, a követeléskezeléssel összefüggő, a személy-és vagyonvédelemmel, illetve a titokvédelemmel összefüggő (fénykép- és videofelvétel, hangfelvétel), automatizált adatfeldolgozással hozott döntésekkel kapcsolatos adatkezelés. Ezeket a jogszabályi rendelkezéseket a VIP minden esetben betartja, illetve betartatja.
Jelen Tájékoztató, illetve a vonatkozó további belső szabályzatok csak a legfontosabb rendelkezéseket tartalmazzák e jogszabályokból, illetve – amennyiben ez szükséges vagy lehetséges – kiegészítik, pontosítják alkalmazásukat a VIP és Ügyfelei illetőleg egyéb érintettek vonatkozásában.


12. A Tájékoztatóban használt legfontosabb fogalmak


VIP kiemeli mindazon adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat, melyek nélkülözhetetlenek a tájékoztató megértéséhez.

13. VIP tevékenységére irányadó legfontosabb jogszabályok


VIP a tudomására hozott vagy birtokába került személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli. A VIP kiemeli a teljesség igénye nélkül azon legfontosabb jogszabályokat, melyek irányadók a tevékenységéből fakadó adatkezelési műveletekre
A jelen Tájékoztató bármely pontjával ellentétes tartalmú jogszabályváltozás esetén – annak hatálybalépésétől – az érintett pont automatikusan a jogszabályváltozásnak megfelelő, módosított tartalommal értelmezendő, mely a Tájékoztató jogszabályváltozással nem érintett pontjainak, illetve az érintett pont változással nem érintett rendelkezéseinek érvényességét és hatályát nem érinti.

Cookie szabályzat

Szabályzatunkat letöltheti az alábbi linken: Cookie szabályzat letöltéseVIP Travel Utazási iroda weboldala 1989-2015
Oldalfelelős:
Kereszturi Mária
maria.kereszturi@viptravel.hu
+ 36 1 338 2372

Médiamegjelenések:
Fekete János
janos.fekete@viptravel.hu
+ 36 1 266 3002

Címünk:
1051 Budapest, Bajcsy-Zs. út 12.