VIP Üzleti és Incentiv Utazások Irodája Kft.

Tel:   (36 1) 3 382 372, (36 1) 2 663 002
Cím:  Ece City Center 1051 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 12.
 
Irodánk nyitvatartása:
Hétfőtől-péntekig - 09:00-17:00
 
MKEH engedélyszám: R-0053/1992
Bankszámla:
10402166-50526668-71871006

Kérjen
személyre
szabott
ajánlatot
kollégáinktól!

Szicília, Capri, Pompeji

2017-01-18 | viptravel

Szicília, Capri, Pompeji

A népszerű dél-olasz körutazásunkat néhány éve úgy szervezzük, hogy Palermóból (Szicíliából) Nápolyba hajón utazunk, éjszaka.

Igaz, így valamivel magasabb az utazás összköltsége, viszont elmarad egy egész napos buszozás. Helyette marad idő olyan érdekes Nápoly
környéki látnivalókra, mint a Vezúv, Ravello, vagy éppen a híres nápolyi Nemzeti Régészeti Múzeum.

PROGRAM:

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Szé­kes­fe­hér­vár­ról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre út­vo­na­lon. Szállás Firenze kör­nyé­kén (1 éj).
2. nap: Caserta kastélya
Utazás déli irányba, keresztül az olasz csizmán. A nápolyi kirá­lyok a Nápoly melletti Casertában az 1700-as években egy mo­nu­men­tá­lis barokk kastélyt épít­tettek a Párizs melletti Versailles-i kastély min­tá­já­ra. Hason­lóan Versailles-hoz, a casertai kastélyhoz is egy látvá­nyos park tartozik. Láto­gatás a kastély díszter­meiben, majd is­mer­ke­dés a gyönyörű parkkal.
Szállás Nápoly kör­nyé­kén (1 éj).
3. nap: Szicília – Taormina
Utazás az olasz csizma orráig Calabria gyönyörű tájain keresztül. Átkelés Szicí­liába a Messinai-szoroson, majd to­vább­uta­zás Taormi­nába. Szicília legnép­szerűbb turisz­tikai attrak­ciója ez a kisváros, mely a tenger felett, egy hegy nyúlványán fekszik (pano­ráma az Etnára). Séta a városban, a Csontváry által is megfestett görög színház meg­te­kin­té­se. Szállás Taorminától délre (2 éj).
4. nap: Etna, Siracusa
Szabad program, pihenés.
Fakultatív program: Kirán­dulás az Etnához és Siracusába.
Az Etna Európa leg­na­gyobb működő vulkánja, ahol hold­béli tájak várják a turis­tákat. Lehe­tőség felmenni a csúcs köze­lébe, körül­belül 2500 méteres ma­gas­ság­ig. Ezt köve­tően utazás Archimédész váro­sába, Siracusába. Siracusa az ókori Nagy-Gö­rög­or­szág egyik leg­je­len­tő­sebb városa volt, ma is több mű­em­lé­ke emlé­keztet erre az időszakra. Vá­ros­né­zés: az Ortügia szigetén fekvő óváros, Aretusa forrása, görög színház, „Dionüsziosz füle” barlang stb.
A fakultatív program ára: 6.500 Ft + belépők (garantált indulás).
5. nap: Piazza Armerina, Agrigento
Utazás Szicília középső területein keresztül. Piazza Armerinában a római kori villa meg­te­kin­té­se. A villa több mint 4000 négy­zet­mé­ternyi padló­mo­zaikjai világ­hírűek, és bepil­lan­tást engednek az ókori római élet­módba. Délután lá­to­ga­tás Agrigentóban a híres Temp­lomok völgyében. Agrigentót is a görögök alapí­tották Krisztus előtt a VI. században, abból az időszakból származnak mo­nu­men­tá­lis görög temp­lomai. Szállás Palermóban (1 éj).
6. nap: Cefalú, Monreale, Palermo
Délelőtt utazás Cefalúba, séta a kis­vá­rosban, mely egy hatalmas szikla­tömb tövében fekszik a ten­ger­parton (han­gu­la­tos, kö­zép­ko­ri város­központ, erőd­sze­rű normann-kori bazi­lika). Ezután lá­to­ga­tás a Palermo melletti Monrealéban, a világ­hírű XII. századi dóm meg­te­kin­té­se (gyönyörű moza­ikok). Délután vá­ros­né­zés Palermóban, Szicília főváro­sában: Szé­kes­egy­ház, Normann Palota, Palatinus-kápolna stb.
Az esti órákban elutazás komppal Palermo kikö­tő­jé­ből, hajózás a Tirrén-tengeren. Éjszaka a hajón, kétágyas kabinokban (1 éj).
7. nap: Nápoly, Pompeji
Érkezés komppal Nápoly kikötőjébe a kora reggeli órákban.
Is­mer­ke­dés az „Olasz Dél" fővá­rosával, Nápollyal, melynek hangu­lata sokáig emlé­ke­zetes marad az ott járt utasok számára (Castel Nuovo – Új Vár, Királyi Palota, San Carlo Színház, I. Umberto Galéria, Viktor Emanuel korzó stb.). A vá­ros­né­zés során lehe­tő­ség a Nemzeti Régé­szeti Múzeum meg­te­kin­té­sé­re. Ez a világ egyik leggaz­dagabb ókori emlé­keket bemu­tató múze­uma, hiszen a Pom­peji­ben és Hercu­la­neum­ban talált műkincsek nagy részét itt helyezték el. Délután lá­to­ga­tás Pompejiben, Földünk talán leg­épeb­ben megmaradt ókori romváro­sában. Pompeji a Római Biro­dalom egyik virágzó városa volt, a Vezúv Krisztus után 79-ben bekö­vet­ke­zett kitö­rése során pusztult el. Por és kőeső temette be, de ugyan­akkor konzer­válta is az utókor számára.
Szállás Nápoly kör­nyé­kén (3 éj).
8. nap: Sorrentói-félsziget, Amalfi, Ravello
Körutazás helyi autó­busszal a csodá­latos fekvésű Sorrentói-félszi­geten a Positano – Amalfi – Ravello út­vo­na­lon. Az útvonal a világ egyik leg­szebb pano­rá­ma­út­jának számít. Séta az elbű­völő kis­vá­rosban, Amalfiban, a dóm és a Szt. András emlékek meg­te­kin­té­se, majd sza­bad­idő. (Szt. András apostol Szt. Péter test­vére volt, földi marad­ványai a dóm krip­tájában nyug­szanak.) Ezt köve­tően is­mer­ke­dés az Amalfi felett 350 méterrel talál­ható Ravello váro­sával. Ravello két nagy ne­ve­zetes­sé­ge a kö­zép­ko­ri Rufolo-palota (gyönyörű medi­terrán kerttel) és a Cimbrone-villa. Ez utóbbi park­jában talál­ható az a kilá­tó­pont, mely szinte a tenger felett lebeg. Az innen nyíló pano­ráma az Amalfi környéki part­vi­dékre leír­ha­tatlan látvány (Itália talán leg­szebb panorámája).
9. nap: Sorrento, Capri szigete
Utazás Sorrentóba, szabad program. Lehetőség hajó­ki­rán­du­lásra a közeli Capri szige­tére, melyet sokan a világ leg­szebb szige­tének tartanak. Ba­ran­go­lás Caprin kisbu­szokkal a Marina Grande – Ana­cap­ri – Capri út­vo­na­lon. Mind Anacapri, mind Capri váro­sában lesz közös séta a központban, és marad egy kis sza­bad­idő is e két pazar fekvésű városka önálló felfedezésére.
10. nap: Vezúv, Orvieto
A Vezúv 1200 méter magas vulkáni kúpja Nápoly kör­nyé­kének egyik jelképe. Kora délelőtt autó­busszal felme­gyünk a csúcs köze­lébe, ahonnan tiszta időben gyönyörű pano­ráma nyílik a Nápolyi-öbölre, Nápoly városára, a Sorrentói-félszigetre és Caprira. Le­he­tő­ség sétára a kráterhez.
To­vább­uta­zás a Nápoly – Tivoli – Orvieto út­vo­na­lon. Séta Orvieto kö­zép­ko­ri óváro­sában, az „Itália csodájának" is nevezett dóm meg­te­kin­té­se. Szállás Firenze kör­nyé­kén (1 éj).
11. nap:
Hazautazás a Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagykanizsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Szé­kes­fe­hér­vár­ra és Buda­pest­re az esti órákban.

 

Időpont: 2017. márc. 25 – ápr. 04.

Részvételi díj: 185.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza: az autóbuszos utazást, a kompátkelést Szicíliába, a hajózást Palermóból Nápolyba, a 10 éjszakai szállást, 9 reggelit, az útlemondási biztosítást, a programokat és az idegenvezetést, de nem tartalmazza a belépődíjakat, valamint a Capri programhoz tartozó hajó- és kisbuszjegyeket

Az ár nem tartalmazza:

  • Félpanziós felár: 41.700 Ft (9 vacsora)
  • Egyágyas felár: 75.000 Ft
  • Olaszországi
  • idegenforgalmi adó: kb. 10 EUR (a helyszínen fizetendő)
  • Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 420 Ft/nap